Zebrania i konsultacje

21 września 2016 r.

Zebranie ogólne.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Informacje nt. systemu oceniania, planów wychowawczych, procedur, regulaminów, zebranie zgód, itd.

Wybory do rad klasowych.

18 listopada 2016 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VI.

14 grudnia 2016 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

25 stycznia 2017 r.

Zebranie ogólne.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

15 marca 2017 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

21 kwietnia 2017 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki dla klas I – VI.

10 maja 2017 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.