Zebrania i konsultacje

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji

w roku szkolnym 2018/2019

I półrocze

26 września 2018 r.

Zebranie ogólne.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Informacje nt. systemu oceniania, planów wychowawczych, procedur, regulaminów, zebranie zgód, itd.

Wybory do rad klasowych.

17 października 2018 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

23 listopada 2018 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VII.

14 grudnia 2018 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

30 stycznia 2019 r.

Śródroczna zebranie klasyfikacyjne.

1 lutego 2019 r.

Zebranie ogólne.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

 

II półrocze

15 marca 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

12 kwietnia 2019 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki dla klas I – VII.

17 maja 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.