Zebrania i konsultacje

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji

w roku szkolnym 2019/2020

I półrocze

25 września 2019 r.

Zebranie ogólne.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Informacje nt. systemu oceniania, planów wychowawczych, procedur, regulaminów, zebranie zgód, itd.

Wybory do rad klasowych.

 

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

 

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VIII.

 

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

 

Śródroczna zebranie klasyfikacyjne.

 

Zebranie ogólne.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

 

II półrocze

 

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

 

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki dla klas I – VIII.

 

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.