Zebrania i konsultacje

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji

w roku szkolnym 2019/2020

I półrocze

25 września 2019 r.

Zebranie ogólne.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Informacje nt. systemu oceniania, planów wychowawczych, procedur, regulaminów, zebranie zgód, itd.

Wybory do rad klasowych.

23 października 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

20 listopada 2019 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VIII.

18 grudnia 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

22 stycznia 2020 r.

Zebranie ogólne.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

 

II półrocze

18 marca 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

15 kwietnia 2020 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki dla klas I – VIII.

13 maja 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.