Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 

 

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących im niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

 

Ustne poinformowanie uczniów klas 4-8 o przewidywanych  śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dzienników.

 

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna.

 

Spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

 

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących im niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

 

Pisemne poinformowanie uczniów klas 4-8 i ich rodziców o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

Pisemne poinformowanie uczniów klas 1-3 i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

Wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych do dzienników.

 

Konferencja klasyfikacyjna roczna.