Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Do 21 grudnia 2018 r.

 

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących im niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

Do 9 stycznia 2019 r.

Ustne poinformowanie uczniów klas 4-7 o przewidywanych  śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 28 stycznia 2019 r.

Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dzienników.

30 stycznia 2019 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna.

1 lutego 2019 r.

Spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

Do 15 maja 2019 r.

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących im niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

Do 31 maja 2019 r.

Pisemne poinformowanie uczniów klas 4-6 i ich rodziców o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 7 czerwca 2019 r.

Pisemne poinformowanie uczniów klas 1-3 i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 12 czerwca 2019 r.

Wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych do dzienników.

14 czerwca 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna.