Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Do 19 grudnia 2016 r.

 

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących im niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

Do 17 stycznia 2017 r.

Ustne poinformowanie uczniów klas 4-6 o przewidywanych  śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 20 stycznia 2017 r.

Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dzienników.

24 stycznia 2017 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna.

25 stycznia 2017 r.

Spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna.

Do 16 maja 2017 r.

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących im niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

Do 2 czerwca 2017 r.

Pisemne poinformowanie uczniów klas 4-6 i ich rodziców o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 9 czerwca 2017 r.

Pisemne poinformowanie uczniów klas 1-3 i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 14 czerwca 2017 r.

Wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych do dzienników.