Zapisy do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Suskiego we Włosienicy ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2016 roku w dniach 20.02.2023 r.-10.03.2023 r. od godziny 9:00 do godziny 14:00. Do zapisu należy przynieść do wglądu: dowód osobisty rodziców oraz PESEL i akt urodzenia dziecka.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. JÓZEFA SUSKIEGO WE WŁOSIENICY ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE

 

I. Obowiązek szkolny
1. Obwód Szkoły Podstawowej we Włosienicy obejmuje miejscowości: Włosienicę i Stawy Monowskie.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

II. Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący w obwodzie szkoły
1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, o którym mowa w punkcie I.1, przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
2. Zgłoszenia dziecka do szkoły dokonują rodzice na obowiązujących wzorach dokumentów
dostępnych w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej.

III. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok
szkolny.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 1,kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
5. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego, o którym mowa w pkt. 4, w danym roku szkolnym na wniosek rodziców.

6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
7. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 5, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 5, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.