RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy, 32-642 Włosienica, ul. Józefa Suskiego 53, reprezentowana przez Dyrektora mgr Cecylię Stokłosę,  dane kontaktowe tel. 33 8422900, e-mail: spwlosienica@spwlosienica.gminaoswiecim.pl

 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej we Włosienicy jest Pan Przemysław Paliwoda, z którym będą Państwo mogli skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka, kontakt: iod@kancelariapaliwoda.pl tel. 572 652 782.

 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę:

- w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na ADO  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- w celu zawarcia i wykonania umowy (kiedy znajduje to zastosowanie, art. 6 ust. 1  lit. b) RODO),

-  w oparciu o Pana/Pani dobrowolną zgodę (kiedy znajduje to zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę co do zasady w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa.

 

4. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki na platformie społecznościowej w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

5. Szkoła przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Szkoła może powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego przetwarzania danych).

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:

- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim,

- Urząd Gminy Oświęcim,

- Kuratorium Oświaty,

- Ministerstwo Edukacji,

- inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa,

-  inni administratorzy współpracujący z placówką jeżeli istnieje ku temu podstawa prawna.

 

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.

 

9. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

 

10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce.  

 

 

 

Cecylia Stokłosa

Dyrektor szkoły