Obiady

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022\2023

 

1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie najpóźniej do 25-go dnia każdego
    miesiąca w naliczonej wysokości (nie mniej, nie więcej).
2. Kwotę należy wpłacić na konto dochodowe Szkoły Podstawowej we Włosienicy:
    44 8110 1023 2003 0310 7813 0004.
    W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko dziecka, opłata za obiady za miesiąc …….
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy szkoły -  za każdy
    dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę od zaległości ustawowych.
4. W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt telefonicznie:
    33 842 29 00; 883 181 107; 692 937 453 najpóźniej do godziny 7:30 w danym dniu.
5. Niezgłoszenie nieobecności nie zostanie odliczone za należność za obiady.
6. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłaszać w formie pisemnej.
7. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której
    rodzice zobowiązani są do uregulowania należnej płatności.