Profilaktyka zdrowotna

ROK SZKOLNY 2023/2024

GABINET  PROFILAKTYKI   CZYNNY :

PONIEDZIAŁEK  w godz. 7.30-11.30

PIELĘGNIARKA   ŚRODOWISKA   NAUCZANIA I WYCHOWANIA

mgr  ALICJA MOROZ

 

Zadania pielęgniarki lub higienistki szkolnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ  z dnia 24 września 2013 r. Zał. Nr 4 oraz ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Rozporządzenie i Ustawa w załączeniu )

 

 Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w  porozumieniu z  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Na stronie będą przekazywane informacje związane z profilaktyką zdrowotną oraz z aktualnymi problemami zdrowotnymi u dzieci w wieku szkolnym.