Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasistów

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach nie obiadu.

Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

 

22 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasistów

23 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasistów

22 czerwca 2020 r.

23 czerwca 2020 r.

 

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji

w roku szkolnym 2019/2020

 

I półrocze

25 września 2018 r.

Zebranie ogólne.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Informacje nt. systemu oceniania, planów wychowawczych, procedur, regulaminów, zebranie zgód, itd.

Wybory do rad klasowych.

23 października 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

20 listopada 2019 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VIII.

18 grudnia 2019 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

22 stycznia 2020 r.

 

 

 

Zebranie ogólne.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówka śródroczna dla klas I-VIII.

II półrocze

18 marca 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu

15 kwietnia 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki dla klas I – VIII.

13 maja 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.