Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 2 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

17 - 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00 

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

3. język obcy – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

14.10

 

W  dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.


 

12.11

2.05.2022

24.05, 25.05, 26.05.2022

22.06, 23.06.2022

 

 

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji 

w roku szkolnym 2021/2021

 

I półrocze

31 sierpnia 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynające rok szkolny 2020/2021.

2 września 2021 r.

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów kl. I. 

Zebranie wychowawcy z rodzicami uczniów.

20 października 2021 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

17 listopada 2021 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VIII.

15 grudnia 2021 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

II półrocze

2 lutego 2022 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki klas I-VIII.

16 marca 2022 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępówuczniów w nauce i zachowaniu.

20 kwietnia 2022 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki klas I-VIII.

18 maja 2022 r.

 

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

 

 

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Do 22 grudnia 2021 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących im niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

Do 25 stycznia 2021 r.

Ustalenie i wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dziennika elektronicznego.

29 stycznia 2021 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów. 

Wywiadówka śródroczna.

Do 18 maja 2021 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących im niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania.

Do 4 czerwca 2021 r. 

Poinformowanie uczniów klas 4-8 i ich rodziców o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez dziennik Librus.

Do 11 czerwca 2021 r.

Poinformowanie uczniów klas 1-3 i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez dziennik Librus.