Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Szkolny 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

15 - 28 lutego 2021 r. 4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00 

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

3. język obcy – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

21.12 – 22.12. 2020

 

W  dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów. 

4.01-5.01.2021

25.05, 26.05, 27.05.2021

21.06.2021

 

Harmonogram

zebrań, wywiadówek oraz konsultacji 

w roku szkolnym 2020/2021

 

I półrocze

31 sierpnia 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynające rok szkolny 2020/2021.

2 września 2020 r.

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów kl. I. 

Zebranie wychowawcy z rodzicami uczniów.

30 września 2020 r.

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów kl. II-VIII.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

21 października 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

18 listopada 2020 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów. Wywiadówki dla klas I- VIII.

16 grudnia 2020 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

29 stycznia 2021 r.

 

Zebranie ogólne.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów. 

Wywiadówka śródroczna dla klas I-VIII.

 

II półrocze

17 marca 2021 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu

21 kwietnia 2021 r.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów.

Wywiadówki dla klas I – VIII.

19 maja 2021 r.

Konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

 

 

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Do 22 grudnia 2020 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących im niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania. Odnotowanie faktu poinformowania w dzienniku.

Do 25 stycznia 2021 r.

Ustalenie i wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dziennika elektronicznego.

29 stycznia 2021 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów. 

Wywiadówka śródroczna.

Do 18 maja 2021 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących im niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania. Odnotowanie faktu poinformowania w dzienniku.

Do 4 czerwca 2021 r. 

Poinformowanie uczniów klas 4-8 i ich rodziców o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez dziennik Librus.

Do 11 czerwca 2021 r.

Poinformowanie uczniów klas 1-3 i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez dziennik Librus.