Świetlica

Czas pracy świetlicy szkolnej

codziennie od 6.30 do 16.30

 

1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej

    opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków

    do nauki własnej i rekreacji.

 

2. Do zadań świetlicy należy:

·           organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

       przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

·            organizowanie gier i zabaw ruchowych;

·            rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

·            kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

·            rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno;

·            zainteresowanie historią kulturową i tradycją regionu;

·            kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu;           

·            kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi,

       podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

 

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019: mgr Joanna Rolewska, mgr Monika Tur

Do pobrania:

 

 

GALERIA