Zapisy do szkoły

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy

zamieszkałych w obwodzie

 

 

I. Obowiązek szkolny

 1. Obwód Szkoły Podstawowej we Włosienicy obejmuje miejscowości: Włosienicę i Stawy Monowskie.

 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli dziecko:

 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

II. Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący w obwodzie szkoły

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, o którym mowa w punkcie I.1, przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.

 2. Zgłoszenia dziecka do szkoły dokonują rodzice na obowiązujących wzorach dokumentów dostępnych w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej.

 

III. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 1, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 5. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o którym mowa w pkt. 4, w danym roku szkolnym na wniosek rodziców.

 6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

 7. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 5, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 5, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.